Risby UF
Risby UF

Risby Ungdomsforening
Vedtægter

§ 1 Navn, hjemsted etc.
Foreningens navn er ”Risby Ungdomsforening”, forkortet ”Risby UF”. Den har hjemsted i Risby.
Foreningen er tilslutted ”Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e. V.” (SdU) og anerkender orgtanisationens vedtægter.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at fremme det danske børne-, ungdoms-, og idrætsarbejde i Risby danske skoles skoledistrikt. Derudover skal de unges brug af det danske sprog og deres samhørighedsfølelse til den danske folkedel i sydslesvig styrkes.
Formålet realisieres primært gennem børne- og ungdomsarbejde, kulturelle og idrætslige aktiviteter, ved at formiddle børn og unge muligheder for deltagelse i andre arrangørers kulturelle og idrætslige aktiviteter samt ved  at skabe og vedligeholde kontakten til andre danske foreninger i Sydslesvig og Danmark.

§ 3 Almennnyttighed
Foreningen tjener udelukkende og umiddelbart almennyttige formål i henhold til afsnittet om skattebegunstigede formål i ”Abgabenordnung”. Foreningens virke er uegennyttigt; den varetager ikke i første linie egne økonomiske interesser. Foreningens midler må kun anvendes til vedtægtsbestestemte formål. Medlemmerne modtager ingen udbytte af foreningens midler. Ingen person må begunstiges ved udgifter, som falder udenfor foreningens formål, eller ved uforholdsmæssig høje godtgørelser.

§ 4 Medlemmer
Som medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og anerkender nærværende vedtægter. Optagelse sker gennem skriftlig optagelsesbegæring, som skal godkendes af bestyrelsen.  Udmeldelse kan ske til enhver tid gennem skriftlig opsigelse til slutningen af et kalenderquartal ved overholdelse af en opsigelsfrist på en maned.
Bestryrelsen kan udelukke et medlem, hvis den finder grund hertil. Eksklusionen skal bekræftes af den førstkommende ordinære eller en ekstraordinær generalforsamling med et flertal af 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

§ 5 Medlemskontigent
Medlemmerne er koningentpligtige. Medlemskontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.

§ 6 Regnskabeår
Regenskabeår folger kalenderåret.

§ 7 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutingsdygtig, uanset antal fremmødte medlemmer. Stemmeret hal alle medlemmer, der er fyldt 14 år, og som ikke er i kontingentrestance. Valgbare er alle medlemmer, der er fyldt 16 år. Dog skal formand, næstformand og kasserer være fyldt 18 år og have unindskrænket retsevne.

§ 8 Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Generalforsamlingen indkaldes skiftligt mindst 14 dage før med angivelse af dagsorden. Forslag til dagsorden skal fremsendes skriftligt til formanden og være denne i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
Valg af ordstyrer
Valg af protokolfører
Bestyrelsens beretning
Fremmlæggelse af det rividerede regnskab
Godkendelse af beretningerne
Behandling af inkomne forslag
Det kommende års arbejde
Fastsattelse af kontingent
I lige år: Valg af formand og en bisidder
I ulige år: Valg af næstformand, kasserer og en bisidder
Valg af to revisorer
Eventuelt

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom, indeholdende motiveret dagsorden. Der indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden med en varsel på mindst en uge.

§ 10 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og to bisiddere. Bestyrelsen varetager foreningens ledelse. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, der arbejder under ansvar over for bestyrelsen. Bestyrelsen sørger for foreningens repræsentation ved SdU´s sendemandsmøder.

§ 11 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun vedtages af en generaldorsamling med et flertal af 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Forslag til vedtægtsændring skal sendes ud sammen med inkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 12 Inaktivitet
Såfremt foreningen i en periode ikke kan være aktiv, deponeres den formue og ejendele ved SdU, indtil den genoptager sine aktiviteter.

§ 13 Opløsning
En opløsning af foreningen kann kun ske, hvis ¾ af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste skal afholdes tidligst fire uger og senest otte uger efter den første. Forslaget om opløsning skal stå som punkt på dagsordenen ved indkaldelse af generalforsmlingerne.

§ 14 Anvendelse af midler
I tilfælde af foreningens opløsning eller ved bortfald af skattebegunstigede formål tilfalder foreningens midler og ejendele ”Sydslesvigs danske Ungdomsforennger e. V.”, til umiddelbar og udelukkende anvendelse til almennyttige formål i ungdomsarbejdet.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamlingen den 25. marts 2014 i Risby. Hvorved de hidtidige vedtægter ophæves.

Schleiblatt Verlag

Bitte denkt an unsere Sponsoren. Sonst kann diese Seite nicht existieren!

Druckversion | Sitemap
© Risby UF