Risby UF
Risby UF

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.
Vedtægter pr. 24. november 2012
§ 1 Navn og hjemsted:
Organisationens navn er ”Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.” (SdU). Organisationen
har sit hjemsted i Flensborg, hvor den er anmeldt til foreningsregistret som ”eingetragener
Verein”. Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.” blev grundlagt den 28. september 1923.
SdU er en landsdelsforening under ”Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger” (DGI).
§ 2 Formål:
Organisationens formål er at fremme det danske ungdoms- og idrætsarbejde, samt at styrke det
folkelige arbejde i Sydslesvig.
Formålet realiseres især
• gennem kultur-, idræts- og oplysningsarbejde for børn, unge og voksne,
• gennem driften af fritidshjem, kursuscentre samt foreningsfaciliteter,
• ved økonomisk at støtte de tilsluttede foreninger og landsdelsorganisationer,
• samt ved at skabe og vedligeholde kontakter til organisationer i Danmark og Norden og til
andre mindretal i Europa.
§ 3 Almennyttighed:
• Organisationens formål er udelukkende og umiddelbart almennyttigt i henhold til afsnittet
”Steuerbegünstigte Zwecke” i ”Abgabenordnung”.
• Organisationen arbejder uegennyttigt; den tjener ikke primært egne økonomiske formål.
• Organisationens midler må kun anvendes til vedtægtsbestemte formål.
• Ingen person modtager dividende eller andet udbytte af organisationens midler.
• Organisationen må ikke begunstige nogen person gennem udgifter, der falder uden for
organisationens formål eller gennem uforholdsmæssigt høje godtgørelser.
§ 4 Medlemmer:
Organisationens medlemmer er
1. ungdoms- og/eller idrætsforeninger
2. landsdelsorganisationer
§ 5 Optagelse af medlemmer:
Som medlem kan optages enhver almennyttig dansk ungdoms-/idrætsforening og
landsdelsorganisation, der tilslutter sig organisationens formål og anerkender vedtægterne. Der
kan søges om optagelse, når der i en periode regelmæssigt har fundet aktiviteter sted i henhold
til formålsparagraffen.
Optagelse sker efter skriftlig ansøgning, der stiles til styrelsen inden den 1. februar. Styrelsen
indstiller til optagelse/ikke-optagelse til sendemandsmødet. Beslutningen om optagelse træffes
af det ordinære sendemandsmøde og kræver 2/3-flertal.
Hvilende foreninger skal søge om genoptagelse, hvis de har hvilet længere end fem år.
§ 6 Medlemsskabets ophør:
Medlemsskabet ophører ved en forenings eller landsdelsorganisations opsigelse, opløsning eller
eksklusion.
1. En forening eller landsdelsorganisation kan opsige medlemsskabet med en frist på tre
måneder til et regnskabsårs slutning. Ved opsigelse i utide eller uden overholdelse af
opsigelsesfristen mister foreningen eller landsdelsorganisationen samtidigt alle
medlemsrettigheder.
2. Opløses en forening eller landsdelsorganisation, ophører medlemsskabet med
øjeblikkelig virkning.
3. En forening eller landsdelsorganisation kan ekskluderes af sendemandsmødet med 2/3-
flertal, såfremt den har været suspenderet. En forening eller landsdelsorganisation kan
uden opsættende virkning suspenderes af styrelsen indtil førstkommende
sendemandsmøde.
§ 7 Kontingent:
Alle tilsluttede foreninger og landsdelsorganisationer er kontingentpligtige. Kontingentet
fastsættes af det ordinære sendemandsmøde for et år ad gangen.
§ 8 Regnskab:
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af to folkevalgte kritiske revisorer, der
vælges af sendemandsmødets delegerede skiftevis for to år ad gangen. De valgte revisorer er
ikke pålagt begrænsninger i deres virke og har ret og pligt til at undersøge alle forhold, der af
revisorerne skønnes at kunne bidrage til forbedring af SdU’s virke. Derudover revideres
regnskabet af et statsautoriseret eller af et registreret revisionsfirma.
§ 9 Sendemandsmødet:
Sendemandsmødet er organisationens øverste myndighed. Den består af:
1. styrelsen og
2. foreningers, landsdelsorganisationers og fritidshjems delegerede.
Foreninger og landsdelsorganisationer har forlods hver én stemme og derudover én stemme for
hver påbegyndt 50 medlemmer, for hvilke der er betalt kontingent. Fritidshjemmene har forlods
hver én stemme og derudover én stemme for hver påbegyndt 50 tilmeldte børn og unge. Dog kan
ansatte ikke delegeres for fritidshjem.
Ethvert sendemandsmøde indkaldes af styrelsen med endelig dagsorden mindst 14 dage forud.
Ethvert lovligt indkaldt sendemandsmøde er beslutningsdygtigt, uanset antal repræsenterede
foreninger, landsdelsorganisationer og fritidshjem eller antal fremmødte delegerede. Kun
tilstedeværende styrelsesmedlemmer og delegerede har stemmeret. Hver delegeret har kun én
stemme.
Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Beslutninger om optagelse og eksklusion af
foreninger og landsdelsorganisationer kræver 2/3-flertal, beslutninger om vedtægtsændringer
og opløsning af organisationen kræver 3/4-flertal. Valg til styrelsen skal gennemføres skriftligt.
Valg af formanden og næstformændene kræver absolut flertal. Blanke stemmer tælles ikke med
som gyldige stemmer.
Alle beslutninger, der træffes af sendemandsmødet, protokolleres, og protokollen underskrives
af den respektive protokolfører, dirigent og hidtidige formand.
§ 10 Det ordinære Sendemandsmøde:
Det ordinære sendemandsmøde afholdes hvert år i marts måned. Der indvarsles skriftligt med
foreløbig dagsorden senest i januar måned.
Forslag til dagsordenen og forslag til valg af formand og næstformænd indsendes skriftligt af
foreninger, landsdelsorganisationer, fritidshjem eller aktivitetsudvalg til SdU’s forretningsfører
inden den 1. februar. Ønskes forslag til valg af den øvrige styrelse udsendt sammen med den
endelige dagsorden, skal disse forslag også være indsendt senest den 1. februar.
Den endelige dagsorden samt eventuelle bilag udsendes senest to uger før afholdelsen af
sendemandsmødet til alle tilmeldte delegerede.
Dagsorden til det ordinære sendemandsmøde skal mindst omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning til drøftelse
3. Formandens beretning til godkendelse
4. Årsregnskabet til drøftelse
5. Revisorernes beretning
6. Årsregnskabet til godkendelse
7. Drøftelse af øvrige beretninger
8. Behandling af indkomne forslag
9. Optagelse af nye foreninger og landsdelsorganisationer
10. Drøftelse af det kommende arbejde
11. Fastsættelse af kontingent
12. Fremlæggelse af budgetforslag for det indeværende år til godkendelse
13. Orientering om budgettet for de efterfølgende år
14. Valg:
Valg i lige år: formand,
fire styrelsesmedlemmer
og én revisor
i ulige år: 1. og 2. næstformand,
fire styrelsesmedlemmer
og én revisor
hvert år: én revisorsuppleant
15. Eventuelt
§ 11 Ekstraordinært sendemandsmøde:
Der skal indkaldes til ekstraordinært sendemandsmøde, når flertallet af styrelsen finder det
nødvendigt, eller når flere end fire valgte styrelsesmedlemmer afgår i utide.
Når mindst 1/3 af det samlede antal af foreningerne, landsdelsorganisationerne og
fritidshjemmene skriftligt begærer det med begrundet dagsorden, har styrelsen pligt til at
indkalde til ekstraordinært sendemandsmøde, der skal afholdes senest otte uger efter
fremsættelse af begæringen.
Et ekstraordinært sendemandsmøde indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden mindst to
uger før afholdelsen.
§ 12 Styrelsen:
Styrelsen er SdU’s øverste myndighed mellem to sendemandsmøder og har det overordnede
ansvar for budgettet og driften af institutionerne.
Styrelsen opretter, godkender og nedlægger udvalg, herunder arbejds- og ad hoc-udvalg samt
udvalg omkring SdU’s institutioner.
Styrelsen består af forretningsudvalget og 8 yderligere styrelsesmedlemmer. Alle 11
styrelsesmedlemmer vælges af sendemandsmødet for to år ad gangen. Ansatte kan ikke vælges
til styrelsen.
Afgår et styrelsesmedlem i utide, kan styrelsen supplere sig selv indtil førstkommende
sendemandsmøde. Styrelsesmøderne er åbne. Styrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.
§ 13 Forretningsudvalget:
Forretningsudvalget er tegningsberettiget efter § 26 BGB og består af formanden, 1.
næstformand og 2. næstformand. Organisationen tegnes ved underskrift af to
forretningsudvalgsmedlemmer i fællesskab.
Forretningsudvalget varetager SdU’s daglige drift, indstiller budgetter til styrelsen og har
ansvaret for ansættelse og afskedigelse af personale. Forretningsføreren ansættes og
afskediges efter indstilling af styrelsen. Personalesager behandles efter ”Betriebsverfassungsgesetz”
og efter de til enhver tid gældende aftaler mellem driftsrådet og SdU.
Afgår et forretningsudvalgsmedlem i utide, rykker de øvrige op, og styrelsen konstituerer et valgt
styrelsesmedlem til 2. næstformand indtil førstkommende sendemandsmøde.
§ 14 Aktivitetsudvalg:
Aktivitetsudvalg er faglige udvalg for aktiviteter, der dyrkes af mindst tre foreninger.
Aktivitetsudvalg planlægger og gennemfører faglige fællesarrangementer og –aktiviteter,
udarbejder udvalgenes budget og varetager SdU’s interesser på det respektive faglige område.
Et aktivitetsudvalg består af en formand, en næstformand samt mindst et og højst syv
udvalgsmedlemmer.
Der afholdes mindst ét årligt aktivitetsmøde, hvortil alle foreninger, der dyrker den respektive
aktivitet, hver har forlods 3 stemmer, derudover 1 stemme for hver påbegyndt 50
aktivitetsmedlemmer.
Et aktivitetsmøde indkaldes skriftligt med angivelse af dagsordenen med en frist på mindst tre
uger. Ethvert aktivitetsmøde er beslutningsdygtigt, uanset antal fremmødte repræsentanter.
Stemmeret har alle tilstedeværende udvalgsmedlemmer og repræsentanter. Hver repræsentant
har kun én stemme.
På det årlige aktivitetsmøde aflægges års- og regnskabsberetning, planlægges det kommende
arbejde inkl. budget og vælges medlemmer til aktivitetsudvalget. I lige år vælges formand og
halvdelen af udvalgsmedlemmer, i ulige år vælges næstformand og den øvrige halvdel af
udvalgsmedlemmer. I øvrigt fastsætter hvert aktivitetsudvalg sin egen forretningsorden.
§ 15 Opløsning
Organisationen opløses med 3/4-flertal af to på hinanden følgende sendemandsmøder med
mindst fire og højest otte ugers mellemrum.
§ 16 Anvendelse af midler:
Ved opløsning af organisationen eller ved bortfald af skattebegunstigede formål tilfalder
organisationens formue – efter sendemandsmødets beslutning – en skattebegunstiget dansk
organisation i Sydslesvig, som skal anvende midlerne umiddelbart og udelukkende til
skattebegunstigede formål i arbejdet for dansk ungdoms- og idrætsarbejde i Sydslesvig.
§ 17 Ikrafttræden:
Disse vedtægter blev besluttet af det ordinære hovedsendemandsmøde den 24. november 2012
på Christianslyst og trådte i kraft omgående efter mødets afslutning. Samtidigt blev vedtægterne
af 22. november 2008 ophævet.

Schleiblatt Verlag

Bitte denkt an unsere Sponsoren. Sonst kann diese Seite nicht existieren!

Druckversion | Sitemap
© Risby UF